1. Splošna določila

Organizator nagradnih iger je podjetje Biokatka.si, spletna trgovina, Katarina Zajc s.p., Sovodenj 14, 4225 Sovodenj, (v nadaljevanju organizator), davčna številka: SI75014998 (zavezanci za DDV), matična številka: 8467579000. Nagradna igra se prireja z namenom promocije spletne trgovine Biokatka.si. Financirana je izključno s strani organizatorja.

Nagradne igre bodo potekale 1 do 2 krat mesečno na Facebook profilu: https://www.facebook.com/biokatka.si/ in/ali Instagram profilu https://www.instagram.com/biokatka.si/

Vsem sodelujočim svetujemo, da skrbno preberejo splošne pogoje in pravila nagradnih iger.  S sodelovanjem v nagradni igri se smatra, da so sodelujoči seznanjeni in se strinjajo s pogoji in pravili nagradnih iger.

2. Pogoji sodelovanja

Nakup izdelkov v podjetju Biokatka.si, spletna trgovina ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe starejše od 18. let, ki imajo prebivališče v Republiki Sloveniji in imajo odprt osebni profil na spletnem portalu Facebook in /ali Instagram.

V nagradni igri, ki jo organizira BioKatka.si, spletna trgovina, ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju BioKatka.si, spletna trgovina, njihovi ožji družinski člani ter osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

3. Potek nagradne igre in žrebanje

Nagradno žrebanje bo izvedeno na dan zaključka nagradne igre na sedežu podjetja organizatorja, kjer bo med vsemi sodelujočimi izžreban nagrajenec/nagrajenci. Žrebanje ni javno. Žrebanje in rezultati so dokončni in nanje ni možna pritožba.

Žrebanje poteka računalniško. V kolikor računalnik izbere nagrajenca, ki ne izpolnjuje vseh pogojev določenih v točki 2, sme organizator žreb ponoviti. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu in uri žrebanja ter o izžrebanemu sodelujočemu. Zapisnik se hrani pri organizatorju. Zmagovalec je lahko nagrajen le enkrat na posamezno nagradno igro.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi pod objavo nagradne igre ali na zidu Facebook profila https://www.facebook.com/biokatka.si/ in/ali Instagram profilu https://www.instagram.com/biokatka.si/ ter ob tem tudi označi (»tag«). Nagrajenec bo objavljen v petih dneh po žrebanju nagrad.

Nagrajencu pripada nagrada, ki je predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na Facebook profilu https://www.facebook.com/biokatka.si/ in/ali Instagram profilu https://www.instagram.com/biokatka.si/, kjer nagradna igra poteka. Ime Facebook in Instagram profila nagrajenca bo ravno tako objavljeno na Facebook in Instagram profilu podjetja BioKatka.si, spletna trgovina.

4. Prevzem nagrad

Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade. Če je nagrada poslana po pošti, se kot izjava o prevzemu nagrade šteje potrdilo o vročitvi.  

Če nagrajenec želi prejeti nagrado, mora v roku 14 dneh organizatorju posredovati natančne osebne podatke: Facebook in/ali Instagram uporabniško ime, ime in priimek, naslov in telefonsko številko.

Posredovanje vseh teh podatkov je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrade ni mogoča.

V primeru, da nagrajenec v 14-dnevnem roku ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca.

5. Plačilo davkov

Akontacije dohodnine ni potrebno odvesti, kadar je nagrada vredna manj kot 42 €.

6. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

7. Odgovornost

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k nagradni igri strinja. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. V tem primeru se zavezuje, da bo o tem preko Facebook in/ali Instagram profila obvestil udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabne mreže Facebook in Instagram ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev.

8. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.

Sovodenj, 15.5.2020